Regulamin COVID

Regulamin dla uczestników zajęć Mandla Nauka Tańca w związku z pandemią COVID-19 1

1.Na teren MOSIR-u oraz na teren budynku na ul. Tetmajera 14a mogą wejść osoby które:

a. nie wykazują jakichkolwiek objawów klinicznych infekcji lub co najmniej podwyższonej temperatury ciała,

b. nie są objęte kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym,

c. nie przebywają w gospodarstwie domowym z osobą odbywającą kwarantannę,

d. są przebrane w strój sportowy,

e. posiadają środki ochronne: maski lub przyłbice.

2. Osoby przybywające na salę na terenie MOSIR-u oraz na salę na ul. Tetmajera 14a:

a. wchodzą na salę wejściem przeznaczonym tylko dla swojej grupy tanecznej

b. natychmiast po wejściu do obiektu dezynfekują ręce używając płynu do dezynfekcji rąk,

c. obowiązane są do zachowania dystansu co najmniej 2 m między sobą,

d. zobowiązane są do dokładnego i regularnego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.

3. Zajęcia taneczne na terenie MOSIR-u mogą odbywać się w grupach liczących maksymalnie 10 os ćwiczących plus 2 trenerów, bez osób towarzyszących. Na Sali na ul. Tetmajera 14a liczebność grup wynosi maksymalnie po 18 osób plus maksymalnie 2 trenerów, bez osób towarzyszących.

5. Osoby przebywające na terenie MOSIR-u oraz budynku przy ul. Tetmajera 14a:

a. obowiązuje zakaz kontaktu z osobami spoza obiektu, zakaz dotyczy również odwiedzin w czasie zajęć treningowych,

b. obowiązuje zachowanie dystansu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wytycznymi,

c. w trakcie treningu uczestnicy oraz instruktorzy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa,

d. obowiązuje zakaz korzystania ze wspólnych szatni,

e. uczestnik ma prawo do korzystania z wyznaczonego WC.

7. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć nasilających się objawów klinicznych choroby układu oddechowego Organizator/Instruktor zajęć zobowiązany jest do ich przerwania i postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

9. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną usunięte z obiektu w którym odbywają się zajęcia taneczne.

10. Instruktorzy celem ustalenia kontaktów na wypadek zakażenia koronawirusem prowadzą szczegółową ewidencję zajęć. Ewidencja zawiera informacje o wszystkich uczestniczących w zajęciach osobach oraz o miejscu odbywanych zajęć.