REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁA TAŃCA MANDLA

§1 Postanowienia ogólne
 • Firma Usługowa Agnieszka Mynarska o skróconej nazwie Szkoła Tańca Mandla (NIP: 9371772635) z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Pielgrzymów 23. działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Szkoła Tańca Mandla organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.taniec-mandla.pl .
 • Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Szkoła Tańca Mandla (https://www.taniec-mandla.pl/zapis-na-zajecia/) jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych Szkoły Tańca Mandla.
 • W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice/ prawni opiekunowie.
 • Uczestnikami zajęć organizowanych przez Szkoła Tańca Mandla mogą być jedynie osoby, które uzupełniły formularz zgłoszeniowy, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną opłatę miesięczną w wysokości wskazanej w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl , na zasadach określonych w §8 niniejszego Regulaminu.
§2 Zapis na zajęcia
 • Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.taniec-mandla.pl w zakładce „Zapisz się”.
 • Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, przed przyjściem Kursanta na pierwsze zajęcia.
 • Osoba , która  nie wpłaciła zadatku we wskazanym czasie, zostaje automatycznie wypisana z zajęć.  Może jednak ubiegać się o miejsce w grupie, informując o chęci uczestnictwa w kursie.
 • Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Mandla.
 • O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.
 • Kursant, który dokonał wpłaty, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkoła Tańca Mandla o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca Mandla zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania  i zwrócenia wniesionej opłaty.
 • Szkoła Tańca Mandla poinformuje Kursanta  telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
 • Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba uczestników jest zbyt mała.
§3 Uczestnictwo w zajęciach
 • Uczestnik zajęć, zapisując się na zajęcia w Szkoła Tańca Mandla zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania w zajęciach tanecznych.
 • Instruktor prowadzący decyduje o przynależności tancerza do grupy tanecznej ze względu na poziom zaawansowania kursanta. Istnieje możliwość przeniesienia w ciągu roku tancerza do innej grupy tanecznej, jeżeli jego postępy w ocenie instruktora pozwolą mu na pracę w grupach o wyższym poziomie zaawansowania.
 • Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć, instruktor może ograniczyć rodzicom oraz innym osobom towarzyszącym wstęp na sale taneczną podczas zajęć.
 • Przed wejściem na salę taneczną uczestnik obowiązany jest do zmiany obuwia. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobom w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 • Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:

– której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne

– naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.

 • Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia po wykluczeniu z zajęć pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
§4 Zasady bezpieczeństwa
 • Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła Tańca Mandla nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników ani urazy doznane podczas zajęć, czy podczas przebywania w Szkoła Tańca Mandla.
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.
 • Uczestnicy są obowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne.
 • Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • Osoby uczestniczące w zajęciach Szkoła Tańca Mandla oraz znajdujące się na terenie Szkoła Tańca Mandla zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia Szkoła Tańca Mandla i innych uczestników zajęć.
 • W Szkoła Tańca Mandla zabrania się:

przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora;

– przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora;

– wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku;

– wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;

– palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania narkotyków;

– wprowadzania zwierząt;

– filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora

 • Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób niezakłócający ich porządku.
 • Szkoła Tańca Mandla nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie. Za rzeczy pozostawione w Szkoła Tańca Mandla, Szkoła Tańca Mandla nie ponosi odpowiedzialności – prosimy o zabieranie rzeczy wartościowych na salę.
 • Odpowiedzialność finansową za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego przedstawiciel ustawowy.
 • W trosce o bezpieczeństwo Kursantów oraz naszych Pracowników, na terenie placówki, znajduje się monitoring.
§5 Nieobecność na zajęciach
 • Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na zajęciach najpóźniej do 24 godzin przed zajęciami w aplikacji ActiveNow. Uczestnikowi przysługuje takie zgłoszenie raz na miesiąc.
 • Jeżeli Uczestnik zgłosi swoją nieobecność zgodnie z powyższymi postanowieniami, ma prawo do odrobienia nieobecności w przeciągu następnych 2 tygodni, jeśli tylko istnieje druga grupa, realizująca ten sam styl taneczny.
 • Jeżeli nie ma możliwości odrobienia zajęć, nieobecność powoduje przepadek zajęć bez prawa do zwrotu opłaty za te zajęcia.
 • Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach zgodnie z powyższymi postanowieniami powoduje utratę prawa Uczestnika do odrobienia zajęć.
 • Uczestnikowi nie przysługuje zwrot części opłaty za zajęcia, na których był nieobecny.
§6 Zastępstwa i odwoływanie zajęć
 • W sytuacjach losowych, choroby instruktora lub w przypadku zbyt małej liczby uczestników obecnych na zajęciach Szkoła Tańca Mandla może odwołać zajęcia, o czym powiadomi uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, wyznaczonym przez Szkoła Tańca Mandla terminie.
 • Odrabiane zajęć, w wyznaczonym przez Szkołę Tańca Mandla terminie, odbywa się w sytuacji, kiedy to w zajęciach bierze udział minimum 50% grupy. A osobom nie mogącym wziąć udział w odrabianym terminie, nie przysługują zwroty za zajęcia.
 • W przypadku gdy liczba chętnych osób na odrabianie zajęć nie stanowi 50% grupy, zajęcia zostają odwołane, a opłata za odwołane zajęcia przechodzi w formie nadpłaty na kolejny miesiąc.
 • W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca Mandla ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
§7 Lekcje indywidualne
 • Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta.
 • Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność uczestnika.
 • Odwołanie  umówionej lekcji indywidualnej możliwe jest nie później niż 24 godziny przed jej terminem. W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji  w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, klient ponosi całkowity  koszt tej lekcji.
 • Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
 • Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej, instruktor ma prawo odmówić realizacji lekcji z obawy o swoje zdrowie z powodu z złego stanu zdrowia kursantów.
 • Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Szkoła Tańca Mandla zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, Szkoła Tańca Mandla zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestnika o tym fakcie.
 • W przypadku odwołania lekcji przez Szkoła Tańca Mandla, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
 • Szkoła Tańca Mandla zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych uczestników.
§8 System płatności
 • Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik znajdujący się na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl.
 • Płatność za zajęcia jest wnoszona w postaci opłaty miesięcznej. Opłata za zajęcia jest zmienna w zależności od ilości jednostek treningowych w miesiącu.
 • Płatność za zajęcia musi zostać uregulowana przed rozpoczęciem zajęć, czyli w przypadku płatności miesięcznej, kurs musi być opłacony za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w miesiącu. W przypadku nieopłacenia zajęć z góry, pracownik Szkoła Tańca Mandla, może odmówić uczestnikowi kursu wstępu na salę.
 • Opłaty za zajęcia należy dokonać w formie przelewu, poprzez konto klienta na platformie ActiveNow (realizowany przez Tpay) lub przez konto bankowe Klienta, na numer rachunku:

94 1050 1070 1000 0097 0842 7720

ING Bank Śląski S.A. 

Adresat:

Firma Usługowa Agnieszka Mynarska

43-330 Stara Wieś

Ul. Pielgrzymów 23

Przelew w swoim tytule musi zawierać informację na temat imienia i nazwiska uczestnika, rodzaju wybranego kursu oraz dnia tygodnia w którym się odbywa.

 • Zajęcia taneczne odbywają się w okresie od września do czerwca o ustalonych godzinach, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w których nie pracują szkoły.
 • Przez czas obowiązywania opłaty miesięcznej nie ma możliwości jej modyfikowania lub odstępowania jej osobom trzecim.
 • Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Powinny opuścić salę taneczną na prośbę instruktora. Po uregulowaniu należności mogą kontynuować naukę na zajęciach.
 • Osoby do 13 roku życia, które nie mają uregulowanej opłaty, mogą przebywać na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie biorą udziału w zajęciach.
§9 Zniżki oraz wejścia jednorazowe na zajęcia
 • Zniżki w Szkole Tańca Mandla:

-10% zniżki na następny miesiąc zajęć dla Kursantów, którzy przyjdą na zajęcia z zaproszoną przez siebie Osobą

-10% zniżki dla rodzeństw

-10% zniżki dla Rodzin: mama / tata na jednym kursie + dziecko na innym kursie {żniżka obowiązuje na tańszy kurs}

-20% zniżki dla Kursantów, którzy zapiszą się na drugi kurs (zniżka dotyczy kursu o mniejszej opłacie miesięcznej).

-30% zniżki dla Kursantów, którzy zapiszą się na trzeci kurs (zniżka dotyczy kursu o najmniejszej opłacie miesięcznej).

 • Zniżki obowiązujące w Szkole Tańca Mandla nie łączą się.
 • Osoby, które nie zdecydowały się na wybór grupy mogą wykupić jedną lekcję w cenie 40zł, a decydując się na kontynuację tańca w wybranej grupie (technice tańca) mogą dopłacić pozostałą należność do pełnej kwoty opłaty miesięcznej.
§10 Zwroty
 • Szkoła Tańca Mandla nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika.
 • Opłata za zajęcia, odbywające się według planu, jak i za zajęcia odrabiane, w których bierze udział minimum 50% grupy, a w których Kursant nie uczestniczył nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć.
 • W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada.
 • W wyjątkowych sytuacjach o zwrocie części kwoty wpłaconej decyduje właściciel Szkoła Tańca Mandla.
 • Uczestnik, któremu zwrot przysługuje, może go odebrać w gotówce osobiście lub zażądać przesłania środków pieniężnych na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej (karolina.karpiel84@gmail.com.) numer konta. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik potwierdza przez złożenie podpisu na potwierdzeniu zwrotu.
 • Na zwrot pieniędzy Szkoła Tańca Mandla ma 14 dni roboczych.
§ 11 Gala Taneczna
 • Nieodłącznym i jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej szkole tańca jest Gala Taneczna, będąca zwieńczeniem całorocznych starań i pracy kursantów i instruktorów.
 • Z założenia wszyscy uczniowie, kursanci naszej szkoły biorą w niej udział.
 • Informację o ewentualnym braku udziału w GALI prosimy zgłaszać droga sms-ową/ w-mailową najpóźniej do końca ferii zimowych. Po feriach, zaczynają się oficjalne przygotowania grup do gali.
 • Udział w Gali Tanecznej dla kursantów wiąże się z:
 • zakupieniem/ uszyciem wcześniej strojów ustalonych przez instruktorów.*
 • udziałem w dwóch próbach generalnych przed Galą Taneczną *
 • udziałem we wszystkich zaplanowanych Galach Tanecznych*
 • Udział w Gali Tanecznej dla rodziców młodszych kursantów wiąże się z:
 • zakupieniem/ uszyciem dla dziecka wcześniej strojów ustalonych przez instruktorów.*
 • zapewnieniem opieki dla dzieci (po 2 rodziców na grupę) podczas próby generalnej i każdej z gal tanecznych
 • zapewnieniem wyżywienia dla swojego dziecka na czas Gali Tanecznej
 • Bilety na Gale Taneczną są odpłatne, dlatego wszystkie chętne osoby, które chcą pojawić się na widowni, zapraszamy do wcześniejszego ich zakupu.

*jest to warunek konieczny i nie podlega negocjacjom

§12 Rezygnacja z zajęć
 • W przypadku chęci rezygnacji z zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Szkoły Tańca Mandla, drogą telefoniczną lub sms-ową.
 • Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie jest jednoznaczna z rezygnacją z zajęć.
 • W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji przez Uczestnika, płatność za zajęcia nalicza się, a Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia zajęć, pomimo że nie brał udziału.
 • Rezygnacja z zajęć zgłoszona powinna być z wyprzedzeniem-najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca, płatność za zajęcia które do tej pory się odbyły, musi zostać uregulowana, nawet jeśli Kursant nie brał w nich udziału.
 • Zgłoszenie rezygnacji z zajęć nie działa wstecz- Uczestnikowi przysługuje możliwość rezygnacji z zajęć, które jeszcze się nie odbyły.
 • W przypadku, gdy Uczestnik opłacił cały miesiąc zajęć, a z przyczyn losowych zmuszony jest do rezygnacji, płatność za niewykorzystane zajęcia przechodzi w formie nadpłaty na koncie ActiveNow klienta. Uczestnik może wykorzystać nadpłaconą kwotę w przyszłości na opłacenie kolejnych zajęć tanecznych lub przekazać nadpłatę na konto osoby trzeciej, będącej Uczestnikiem zajęć w Szkole Tańca Mandla.
§13 Postanowienia końcowe
 • Wykupując opłatę miesięczną uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Płatności Szkoła Tańca Mandla.
 • Z ważnych przyczyn Szkoła Tańca Mandla zastrzega sobie prawo do zmiany Grafiku, Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach Szkoła Tańca Mandla umieści informację na stronie internetowej www.taniec-mandla.pl lub na facebooku www.facebook.com/naukatanca.mandla . Zmiana Grafiku, Cennika lub Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty otrzymania przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego pisemnej informacji o zmianie Grafiku, Cennika lub Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o zmianie Grafiku, Cennika lub Regulaminu, uczestnik może, nie wyrażając zgody na zmianę Grafiku, Cennika lub Regulaminu, zrezygnować z usług Szkoła Tańca Mandla ze skutkiem natychmiastowym. Decyzje o zrezygnowaniu z udziału w zajęciach dokonuje się osobiście, w formie pisemnej, bądź drogą mailową na adres: karolina.karpiel84@gmail.com.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Agnieszka Mynarska o skróconej nazwie Szkoła Tańca Mandla (NIP: 9371772635) z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Pielgrzymów 23.

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów – dorosłych uczestników kursów tańca, niepełnoletnich tancerzy i pracowników.

Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Skąd mamy dane osobowe:

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie kursów tanecznych, wyjazdów szkoleniowych, konkursów.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane:

Zapewniamy, aby dane osobowe były:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
– zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Dane osobowe przetwarzamy:

– na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;

– na podstawie podjętych przez Państwa działań przed podpisaniem deklaracji i regulaminu uczestnictwa lub w celu ich podpisania, a następnie w celu wykonania postanowień podpisanej deklaracji i regulaminu;

– w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: karolina.karpiel84@gmail.com.

Jakie prawa Państwu przysługują:

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:
– dostępu do danych;
– usunięcia danych;
– przenoszenia danych;
– ograniczenia przetwarzania;
– sprostowania;
– sprzeciwu;
– cofnięcia zgody.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy:

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Upoważnienia:

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

Informujemy, że Szkoła Tańca Mandla nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SZKOŁA TAŃCA MANDLA

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę Usługową Agnieszka Mynarska zwanej dalej Szkołą Tańca Mandla, ul. Pielgrzymów 23 43-330 Stara Wieś.
 • Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Szkoły Tańca Mandla został wydany na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) (dalej „Regulamin”).
 • Szkoła Tańca Mandla, ul. Pielgrzymów 23 43-330 Stara Wieś w tym również jej strona internetowa https://taniec-mandla.pl/, prowadzona jest przez Firmę Usługową Agnieszka Mynarska, ul. Pielgrzymów 23 43-330 Stara Wieś, NIP:9371772635 REGON: 070765834
 • Niniejszy Regulamin określa:
 • Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Szkołę Tańca Mandla, za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: https://taniec-mandla.pl/,
 • Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Warunki prowadzenia rezerwacji za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów dostępnego na stronie: : https://taniec-mandla.pl/, skutkujące możliwością zarezerwowania usługi tanecznej (dalej „Umowa rezerwacji”),
 • Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Do niniejszego Regulaminu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej https://taniec-mandla.pl/ w zakładce „regulamin”.
 • Numery telefonu Usługodawcy: +48 601698399
 • Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może korzystać z usług tanecznych Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;

Usługodawca – Firma Usługowa Agnieszka Mynarska

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. –

Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907)

Strona internetowa – strona internetowa www Szkoły Tańca Mandla, dostępna pod adresem https://taniec-mandla.pl/

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

Usługa lub usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

System rezerwacji – system internetowy, za pomocą którego Klient może dokonać rezerwacji usług tanecznych, bezpośrednio poprzez stronę internetową.

 • Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.

§2 Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Szkoły Tańca, są:

 • Prowadzenie strony internetowej pod adresem: https://taniec-mandla.pl/, za pomocą której Klient może uzyskać informacje o Szkołę Tańca, świadczonych usługach tanecznych, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta udostępnianych przez Szkołę Tańca za pośrednictwem swojej strony internetowej;
 • Prowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji zajęć tanecznych online w Szkołę Tańca, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o usługi taneczne, świadczone przez Usługodawcę następnie na miejscu w Szkole Tańca;
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę z Klientem. Klient ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w szczególności przed zawarciem Umowy rezerwacji. Regulamin dostępny jest na stronie: https://taniec-mandla.pl/regulamin/
 • Akceptacja Regulaminu podczas rezerwacji, stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia Umowy rezerwacji. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Klienta tego faktu poprzez oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego, albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Klient kontynuuje korzystanie ze strony : https://taniec-mandla.pl/.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§3 Umowa rezerwacji

 • Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji zajęć tanecznych online, umożliwiające zarezerwowanie przez Klienta zajęć tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca w określonym terminie oraz innych usług tanecznych, w szczególności w postaci:
 • kursów tańca organizowanych przez Szkołę Tańca,
 • warsztatów tanecznych,
 • usług dodatkowych typu lekcja indywidualna,
 • zimowisk i obozów tanecznych
 • Postanowienia niniejszego punktu 3 regulują również zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację oraz potwierdzeń dokonywania rezerwacji, związanych z zawarciem na odległość umowy o usługi taneczne.
 • W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu zawarcia Umowy rezerwacji przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej, Usługodawca udostępnia Klientowi elektroniczne formularze, pozwalające na złożenie rezerwacji w celu zawarcia Umowy rezerwacji.
 • Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
 • Umowa rezerwacji może być zawarta z Usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie https://taniec-mandla.pl/zapis-na-zajecia/ . Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po poinformowaniu Klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług tanecznych, wybraniu przez Klienta określonej usługi tanecznej, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wysłaniu rezerwacji przez system rezerwacji. Zawarcie Umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Szkołę Tańca – poprzez automatyczne powiadomienie emailem o dokonaniu rezerwacji na adres podany przez Klienta.
 • Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi taneczne między Klientem a Usługodawcą.
 • Wszystkie informacje o cenach i zakresie usług tanecznych podawane są poprzez system rezerwacji oraz poprzez informacje zawarte na stronie internetowej.
 • Transakcja jest zawierana w walucie PLN.
 • Podczas dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu.
 • Formy płatności poprzez system rezerwacji: ePrzelew online (realizowany przez TPay)
 • Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, poprzez skontaktowanie się z obsługą Szkoły Tańca drogą telefoniczną. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki zarezerwowanej usługi tanecznej. Zmiana rezerwacji następuje po zaakceptowaniu zmiany przez Szkołę Tańca.
 • Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Szkołę Tańca anulowania rezerwacji przez Klienta.
 • Poszczególne oferty usług tanecznych mogą wskazywać na konieczność zapłaty bezzwrotnej przedpłaty w wysokości do 100% wartości rezerwacji bez możliwości anulowania rezerwacji.
 • Z zastrzeżeniem możliwości anulowania rezerwacji na zasadach opisanych powyżej, w związku z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy rezerwacji.
 • Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług tanecznych uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi tanecznej. Umowa zawarta jest na czas oznaczony – na czas realizacji umowy o świadczenie usług tanecznych w terminie określonym przez strony tejże umowy. Klient informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług tanecznych przez Usługodawcę nie później niż w chwili wyrażenia przez Klienta woli na związanie się Umową rezerwacji (umową o usługi taneczne) – poprzez system rezerwacji
 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług tanecznych na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.

§4 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi taneczne przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szkołę Tańca w ramach Umowy rezerwacji lub skorzystania z formularza kontaktowego.
 • Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
 • Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług tanecznych, świadczonych przez Szkołę Tańca, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.
 • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji.
 • Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia związanego z ustaleniem odpowiedzialności Klienta.

§5 Warunki techniczne

 • Do korzystania ze strony internetowej wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej. W celu prawidłowego korzystania z systemu rezerwacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Klienta włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.
 • Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • W systemie rezerwacji mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, cookies, HTML, CSS. Wybrane podstrony systemu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
 • Zamknięcie przeglądarki Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych do systemu znajdującego się na stronie internetowej. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce internetowej Klienta.
 • W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Szkoła Tańca może korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu nieakceptowania plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§6 Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego

 • Przez reklamację rozumie się zgłoszenie przez Klienta do Usługodawcy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym usług tanecznych.
 • Klient może złożyć reklamację:
 • w formie pisemnej – osobiście w Szkole Tańca lub przesyłką pocztową na adres siedziby Usługodawcy lub na adres Szkoły Tańca;
 • ustnie – osobiście lub telefonicznie w Szkole Tańca.
 • Reklamacje dotyczące usług tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca powinny być kierowane na piśmie, do Szkoły Tańca bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zrealizowanej usługi tanecznej.
 • Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Szkoła Tańca otrzymała stosowne zgłoszenie od Klienta.
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Szkoła Tańca określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym poinformuje Klienta.
 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazywana osobiście, elektronicznie lub przesyłką pocztową wysłaną na podany przez Klienta adres korespondencyjny Klienta. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym te, które spowodowane zostały awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub potrzeby przeprowadzenia technicznych zmian na stronie internetowej, Usługodawca ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej, bez uprzedniego informowania Klientów o zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu do strony internetowej.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego, bądź niemożliwością korzystania ze strony internetowej przez Klienta, lub w związku z zakłóceniami, błędami, brakami, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, lub innego działania strony internetowej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych usług.

§7 Ochrona prawa własności intelektualnej

 • Na stronie internetowej, w tym w systemie rezerwacji, znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 • Korzystanie z treści objętych ochroną prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, i rozporządzanie nimi przez Klienta jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę na piśmie lub korzystanie i rozporządzanie nimi związane jest z dozwolonym dla Klienta użytkiem osobistym.
 • Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.

§8 Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej.
 • Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej po dokonanej zmianie Regulaminu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
 • Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Regulaminu przed zmianami.

§9 Zagrożenia

 • Niniejsza informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczenia usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną, w szczególności w zakresie zabezpieczenia strony internetowej oraz danych osobowych przekazywanych przez Klienta, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu stanowiącego usługę świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych przez Usługodawcę usług.
 • Do zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internetu o charakterze podstawowym należą w szczególności: złośliwe oprogramowania (ang. malware), które stanowią różnego typu i rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działalnie w stosunku do systemów teleinformatycznego danego użytkownika sieci jakim jest Klient, w szczególności wirusy, trojany (konie trojańskie), robaki, keyloggery, dialery, wabbity, backdoor, programy szpiegujące, exploit, rootkit, programy szpiegujące (ang. spyware), które stanowią różnego typu i rodzaju programy śledzące działania użytkownika sieci jakim jest Klient, które zbierają informacje o użytkowniku, zwykle bez jego wiedzy i zgody, i wysyłają autorowi takiego programu, wyłudzanie poufnych informacji osobistych, tj. haseł i innych, przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing), włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika jakim jest Klient z użyciem m.in. narzędzi hackerskich takich jak exploit i rootkit, spam, który stanowi różnego typu i rodzaju niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym, wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów.
 • Klient w celu uniknięcia zagrożeń opisanych powyżej, winien zabezpieczyć swój komputer lub inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do podłączenia się do sieci Internetu, poprzez zainstalowanie odpowiedniego programu antywirusowego, z możliwości jego stałej aktualizacji.
 • Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystania z Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną może zapewnić również:
 • włączenie i używanie zapory sieciowej/ogniowej (ang. firewall),
 • stosowanie programów typu antyspam, monitorujące przychodzące wiadomości mailowe i wyłapujące te, które mają charakter spamu,
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania znajdującego się na komputerze lub innym urządzeniu elektrycznym służącym do połączenia z siecią Internetu,
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej nieznanego pochodzenia,
 • uważne czytanie okienek instalacyjnych wszystkich nieznanych i znanych aplikacji, w tym również ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, szyfrowanie transmisji danych,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • instalacja programów prewencyjnych – wykrywania i zapobiegania włamaniom,
 • korzystanie tylko z zaufanych źródeł w sieci Internetu.